05 January 2013

Parobahan: Hiji Kaniscayaan


Niti wanci nu mustari, teu karasa kiwari geus asup perhetangan taun  2013, dua poe katukang jalma sadunya terutami di dayeuh-dayeuh euyeub minuhan unggal wewengkon dina raraga mitembeyan prosesi adiluhung, pesta tahun baru ngaranna. Cenah aya Semangat baru, resolusi baru, pacar baru, agenda baru. kitu ti antara komentar para seleb  dina televisi. Ngan teu pati apdolna teh cek dan Ricek suwung tina ramalan Mama Lauren, da geus teu aya di kieuna.


Ngaguar perkara anu sifatna anyar-anyaran (baru) , dijerona ngandung konci utama, nyaeta perobahan. Dina pelajaran IPA kelas opat SD kapan ditataan, ciri-ciri cai  salawasna neangan tempat anu handap, tuluy sok nyarupaan kana tempat cicingna. Ngancik na gelas siga gelas, cicing jeroeun botol limun kapan ceples sarupa jeung bentuk botol. Cai bisa robah bentuk, rasa, jeung ambeu. Dupi mahluk hidup saumpamana  manusa boga tatandon berkembang biak jeung tumbuh. Kapan eta teh kabeh ge mangrupa perobahan , babakuna tiban dina kahirupan urang sapopoe. Perobahan teh terjadi dina sagala widang. Politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, bahasa , katut tradisi, kabeh ngarandapan proses transformasi (robah bentuk).


Na kitu namah tong teuing helok, syare’at agama ge aya robahna. Ti nabi Adam tepi ka nabi Muhammad kapan beda prak-prakanana, ngan satunggal dina masalah essensi taohid. Malah dina ayat quran sorangan aya penghapusan berlaku na hiji ayat ku datangna ayat anyar. Atuh norma hukum jadi robah,disebatna konsep nasakh. Ayat nu datangna pandeuri peranna salaku nasikh anu ngalindih katangtuan nu heubeul, anu dihapus disebutna mansukh. Umpamana wae revisi masalah ‘idah wafat jeung kuantitas minimal kaom muslimin dina enggoning jihad ngalawan kaom kapir. Cobi oge titenan surat Albaqoroh ayat 180, katangtuan ngeunaan kawajiban wasiat, dihapus ku ayat warits.


Segi dakwah kaagamaan teu sepi  tina parobahan. Baheula nepikeun elmu agama kudu wae via tableg akbar jeung mingguan di masjid DKM. Kiwari mah kapan variatif. Aya FB, twiter, bloging, email, terus teh ngaliwatan cakram DVD, format e-book , teleconference, jrrd.


Rengkak paripolah  jajaka jeung wanoja ayeuna loba nu mengpar tina bagbagan agama jeungdrigama. Versi pacaran gaya 82-an nyekel leungeun bebende teuh geus hiji hal nu aheng. Pacaran mungguhing style 2012 mah geus beda deui. Ngaledotan biwir geus dianggap ilahar. Kakara ibur salelembur mun seug padaharan nyi mojang melendung teu pupuguh. Matak pikapaureun kurang-kurangna mah. Perobahan eta loba pisan variabelna anu patali jeung lingkungan, batur hirup (sobat) anu ulukutek dina hiji peer group , pendidikan, jeung utamana atikan ti bubudak anu dipaparin ku sepuh . Kapan sidik pisan haditsna Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawaihi yuhawwidanihi wayunasshironihi (sakur jalma nu gumelar ka dunya esensina bersih lir lawon bodas, nya kolot pisan anu baris ngayahudikeun jeung nganasronikeun budak-budakna).


Maju ka hideng, budak sok diserahkeun ka jalma ngarti agama, di lembur mah disebutna ajengan. Kokolot widang agama yakin ulah hare-hare nandangan perobahan jaman.  kudu tatahar ngarobah perilaku jeung perspektif. Asal-muasalna ajengan teh pangbalikan sararea. Salawasna jadi  pusat pananyaan, ti mimiti masalah jodo, usaha naon nu cocok dipilampah, kawin, cerai , waris, tepi ka syukuran munding ngajuru kabeh ngalibatkeun ajengan. Ajengan baheula estu multi-peran jeung lintas-disiplin, mimiti da’i, pedagog(pendidik), tabib, penghulu, tepi ka ngarangkap jadi psikiater non formal. Ayeuna masalah agama teu bisa dimonopoli, pon kitu keneh widang psikologi jeung kajiwaan geus rea deui ahlina. mun kaom agamawan  embung kagiles maka kudu bisa nyesuaikaeun jeung jaman, paham situasi, adiluhung lebahan teknologi, jeung surti kana aspek sosiologis (kamasyarakatan).


Gaya hidup (life style) kaitung rohaka pisan ombak perobahanana. Mangsa tahun 2001 di SMP 1 Tasik nu katelah Nesatta , ti antara 27 kelas, anu boga hape bisa diitung ku ramo. Putra bupati, sekda, atawa pengusaha bodasan ti kawalu we nu mibanda HP teh, sesana mah cap telepon umum nyenghel gigireun Primagama, sawareh mengpar ka Citapen dekeut pangeteman angkot 08. Telepon genggam mangsa harita kagolong barang mahal jeung aheng. Dina mangsa 2003-an hape nerekab, 2004 warnet lir ibarat jamur di musim hujan, di tasik mah diluluguan ku Haifa di Dokar,  jeung Extreme Cyber Café.  Wartel ilang pamor,sok komo telepon koin sisi jalan mah. Harita nu ngetrend warnet, kiwari geus lain deui masana. Masyarakat geus papada boga laptop jeung hp blekberi, lebah nu ekonomina basajan masih keneh bisa ngakses fesbuk make HP cina atawa merek samodel Cross. Geuning ayeuna mah BB ge mimiti kalindih ku android samodel Samsung galaxy, leptop geus eleh pamor ku Komputer tablet saperti Ipad.


Ngadangukeun musik geus beda deui carana. Walkman tos teu usum da aya MP3 Player, heuleut sakedapan torojol ipod, sawatara jalma kapan geus ngarasa  cupar ku ngadangukeun via HP. Atuh riwayat radio merek national jeung  tape wassalam, toko kaset kenari milu gulung tikar da beuki nerekab VCD bajakan. Dupi transportasi kumaha ? mangsa kuring SMP Angkot teh Rp 250,-, kiwari mah di Tasik ge tarif OSIS geus nincek 1.500. malah naek angkot teh geus teu usum, awewe ge lumrah marawa motor. Lalaki siswa SMA mun kawenehan naek angkot sigana geus dianggap teu modis. Kolot bilalu anjuk hutang ngiridit motor, Kumahakeun atuh nawarkeun motor geus leuwih ti peda jeung asin. Disogrog-sogrog ka unggal babancik, cukup modal KTP , Nya leuwih lancar mibanda SK pagawe nagri.


Rada aya angin segar nu ningtrimkeun sanubari,  gaya berpakean wanoja aya perkembangan positif, Jaman Pa Harto mahasiswi anu berjilbab remen diboikot babakuna di Kampus Negri.  Gerakan dakwah kampus samodel salman ITB boga peran besar ngigelan fenomena model kitu , katurug-turug 1999 Gusdur anu mangrupa hiji kiai  jadi presiden, atuh jalma pada saged make tiung, kiwari kerudung geus lain ukur nutup orat, tapi life style. Nepi ka aya sosok revolusioner samodel Dian pelangi kalayan gebrakan hijaber comunity.


Ngan aya nu mendekel na manah pikeun sim muring mah. Nyeta kasadaran make songkok alias peci/ kopeah nasional anu hideung tea asa beuki ngurangan. Pajabat reana pupurutulan teu dikopeah, bahkan SBY ge dina pasamoan jeung biantara nyambut delegasi nagri deungeun remen pisan lesot kopeah. Padahal make kopeah teh salian ti buktos adab-adaban jeung ngamumule tradisi, kapan nambah sieup, beuki  tagog jeung hade dedegan. Palebah  buuk semu galing ngelik saeutik kawas pa Mahfud Md mah,  mending dipeci wae, sok komo anjeunna teh kapanan santri pituin.


Ngeunaan peristilahan bahasa, mangsa kelas lima SD tahun 1999, kuring remen maca jeung ngerjakeun soal KPK. Tapi harita mah ngeunaan matematika wungkul. Kelompok persekutuan terkecil. KPK anu beken ayeuna nyata Komisi Pemberantasan Korupsi tea. KKN teh baheula mahKuliah Kerja Nyata, mangsa kuring leutik, rea mahasiswa IAIC Cipasung, jeung IAIN Bandung nu ngalakonan KKN di pilemburan. Gawena kongkrit dina aspek pengabdian masyarakat, ngayakeun kerjabakti, lomba olahraga, pemberantasan buta hurup, ngaluluguan pangajian, tug tepi ka jadi duta Keluarga Berencana. Ti saprak Pa Harto Lengser keprabon, singkatan KKN aromana jadi negatif, da dipake pikeun ngabasakeun tindakan teu uni jeung ngalanggar aturan. matak UI mah nalika ngirim mahasiswana ka pulau-pulau terluar/ perbatasan, programna dingaranan K2N, mereun supaya teu pahili jeung Korupsi Kolusi Nepotisme tea.


BB teh geus pada apal, hartina bau badan, ku Shendy Aulia mah mah disebutna burket cenah, bubur ketek.  , atawa sakapeung BB dihartian oge bedak bayi. Nu populer Kiwari BB jadi blekberi, atuh BBM nu baheula 2000 per liter jadi 100 rebu perbulan. Meulina ka Provider Telkomsel, lain ka Pom bensin da singkatanna ge Blackberry messenger, sanes Bahan Bakar Minyak.


Dina widang adegan kecap bahasa Arab, definisi dasar elmu tashrif (morfologi kecap) nyaeta: ngarobah hiji kecap dasar nu jadi acuan, kana mangpirang-pirang bentuk anu beraneka ragam sangkan hasil maksud anu diseja. Saumpamana wae  tina tilu hurup fa, ain, jeung lam (fa’ala)bisa ngajenggelek yaf’ulu, fa’lan, fa’ilun, maf’ulun, jrrd,. Mun dina basa Indonesia tea mah kata dasar makan, bisa jadi memakan, dimakan, termakan, makan-makan, makanan, jst. Jadi ku robahna pola teh, aya makna anyar anu dikandung ku eta kecap, sahingga maksud nu ngomong bisa kaharti ku anu nampa berita.


Perobahan basa teh geuning  penting ngungkulan kamajuan, oge hiji upaya nyesuaikeun jeung pola perkembangan jaman. Pangpangna ngakomodasi tradisi lisan nu anyar, utamana nu sumebar di kalangan barudak ngora via media sosial di dunia maya. Estu Pola berbahasa teh kapan  loba robahna, lamun seug jenderal Sudirman gugah deui kawas Ashhabul kahfi,  tuluy ngobrol jeung urang asana gunem catur teh  moal nyambung. Lebah mana Jenderal Sudirman apal hartina Bokap, nyokap, bête, jeung  doku. Eta term-term anyar nu sok disebut bahasa slang / basa pasar teh kungsi dikumpulkeun dina hiji buku kamus bahasa gaul ku  Debby Sahertian. Kiwari basa sapopoe barudak alay mingkin undak, katambah ku gabut, maksud lo, ciyus, miyapah, jeung cemungudh. Asa hayang seuri mun seug urang ngirim es-em-es ka Jenderal AH Nasution anu aya dina kobaranBandung Lautan Api: “Cemungudh ya jenderaaaaal !!”, heg Nasution males SMS: “bahaya, pasukan kita dikejar sekutu, 15 prajurit gugur !!!” Dibales deui ku budak ngora: “ciyuusss, gue harus bilangwow gitu ??”


Standar kepantasan, jeung penghargaan masyarakat oge milu robah, Barang Rasulullah diutus , anu dihargaan  teh jalma jago puisi, pinter sastra, jeung hade talaranna khususon dina nataan runtuyan pancakaki turunan. Tong helok lamun Rosul kagolong ummi,  buta hurup, ku para orientalis mah dibasakeun illiterate cenah. Da memang teu parigel maca tulisan jeung teu mikawanoh literature kuno samodel Old Testament atawa karya Zarathustra.  Tapi eta lain aib pikeun Rasulullah, malah jadi credit point, iwal ti hiji bukti yen Al-qur’an lain hasil olah pikir Muhammad tina ladang macaan kitab-kitab heubeul, oge  di wewengkon Arab jaman jahiliah mah skill baca-tulis teh kacida dipahing pisan sabab nyirikeun lemah talaran/  hapalan. Kiwari mah kapan juru tulis leuwih dihargaan tinimbang juru pantun, Sabab geus pindah tina tradisi oral (lisan) kana tradisi tulisan. Ayeuna unggal direktur jeung pupuhu pamarentahan pasti boga juru ketik jeung konseptor pidato tertulis, Baheula mah baroraah, memang aya petugas pikeun surat-menyurat, tapi nu kacida dipupujuhkeun teh para penyair wae jeung juru dongeng pikeun ngabeberah manah para inohong.


Mangsa bimbel intensif di di Ganesha Operation,Aya guru sejarah teureuh manonjaya, jenenganana Pa Dadan. Inyana seke-seler Dalem sawidak , nyaeta kumpulan 60 raden di tatar Sukapura (asal mula Taasikmalaya).  “ah abdi mah hoream nyerat raden dina nami teh,  ayeuna mah okoh gelar raden teh eleh ku doktorandus,” kitu saur mantena. Jeung enyana nyangking  gelar raden bari teu boga gelar akademik, komo teu beunghar jeung boga jabatan mah kiwari dianggap macan ompong.


Dina widang pendidikan loba nu robah,  utamana Gelar akademik. Ir jadi ST, Drs jadi SPd, sawareh deui SAg, malah sok aya nu saliru boga panyangka M.Hum teh Master hukum , padahal Humaniora.  Dekade 80-an guru cukup nyangking pendidikan SPG (sekolah Pendidikan Guru) setara jeung SMA. Ayeuna mah kapan Guru TK ge kudu S-1. Guru geus lain deui sumber kebenaran tunggal anu absolut, tapi kudu terbuka jeung ngaluluguan revitalisasi, nempatkeun muridna salaku mitra diskusi. Kapan murid jaman ayeuna mah rucita, budak SD ge geus bisa internetan, nincek SMP geus mikawanoh jurnal internasional. Bayangkeun mun seug pendidik ngan boga cecekelan buku sakti terbitan dikbud, atuh bakal kiamat sughro. Mun guru teu meurih, bisa tinggaleun manten kalindes ku roda jaman.


Institusi pendidikan formal mindeng pisan salin rupa jeung ngaran. Depdikbud jadi Depdiknas, robah deui jadi Kemendikbud. Dina ngabagi periode tahun ajaran, baheula pisan nu dipake teh sistim kuartal nyaeta sataun dibagi opat periode (nu masing-masing tilu bulan), tuluy aya catur wulan, waktu kuring naek ka kelas 3 SMP, bulan juli 2002 dibewarakeun mimiti  berlakuna perhitungan semester. Perkawis Kurikulum anu remen jadi padungdengan mah. Saderek tangtos emut CBSA, lajeng aya kurikulum 1994, Tahun 2004 aya  KBK anu diatas kertas mah onjoy. Aya klasifikasi Kognitif (teoritis),afektif (sikap), jeung psikomotor (kamampuhan praktek). Teu lila KBK direvisi deui, aya kawijakan anyar ngaberlakukeun KTSP. Sabulan katukang haneut deui wacana ngarobah kurikulum,mun tea mah tinekanan, rek dingaranan Kurikulum 2013.Teuing  naon alesanna IPA jeung IPS ngadon leungit tina pelajaran SD, cenah rek diintegrasikeun kana bahasa Indonesia. Teu kagok, Basa daerah ge sarua rek dihapus. Nenjo kitu mah, asa kasarung jelema nu di laluhur teh.


Sistem evaluasi dina mungkas masa pendidikan mindeng pisan salin jinis. Ti kawit  EBTANAS,  Ujian Akhir Nasional (UAN), tepi ka A na leungit jadi UN. Seleksi masuk ka Universitas Negri  bareto ngaranna SKALU , lajeng sipenmaru, teras UMPTN, teu kungsi lila SPMB, kuring sabalad-balad harita kaasup periode terakhir SPMB. Dina tahun 2008 gujrud, pajarkeun pendapatan SPMB teu asup ka nagara.  Angger titik pangkalna masalah fulus, teu beda kawas kisruh dualisme PSSI. Harita mimiti amburasut aya UMB, Simak UI, jeung jalur industri. Satuluyna seleksi nasional anu minangka seragamna teh SNMPTN anu berbasis tulis, kiwari SNMPTN pijakan utamana nilai sakola, disebutna SNMPTN undangan, sarimbag jeung PMDK baheula.


Widang pamarentahan rea oge nu robah. Baheula kaom bersenjata nu boga tugas mertahankeun nagara disebutna ABRI, kiwari jadi TNI. Polri asalna hiji bagean tina opat matra dina waruga ABRI/TNI nyaeta Angkatan darat, udara, laut, jeung kepolisian, kiwari Polri teh geus independen teu cicing handapeun kendali ABRI (TNI). Kotamadya jadi kota. Anapon Kotif, kamantren, kawadanaan &karesidenan geus teu berlaku deui.  


Wahana  politik sarua wae loba dinamika. Saba’da dibuka kran reformasi , partey nu asalna tilu jadi ngalobaan, cenah ngaranna multi partey.  geus teu aya utusan daerah jeung golongan ngan gantina aya DPD.  Ngaran daerah administratif ge papada ganti. Ujung pandang jadi Makassar, Daerah Istimewa Aceh dirobah jadi Naggroe Aceh Darussalam, sabada mireungeuh geuning nanggroe hartina nagara, kapikir ku Pamarentah Pusat yen kacida bahyana Aceh masih keneh boga niat codeka leupas ti NKRI, atuh Pihak jakarta Tibuburanjat ngarobah deui namina jadi Aceh (tanpa embel-embel ). Sawatara tahun memehna, Dina momen ngareuah-reuah  tahun baru 2000 ngabageakeun  milenium ka-3, Presiden Abdurrahman wahid ngaresmikeun ngaran Papua minangka gaganti Irian Jaya.


Standar moral jeung norma kamasyarakatan rea pisan nu robah. baheula awewe ngan saukur kauger ku  dapur , sumur, jeung  kasur. Ana celegedeg Kartini, Dewi sartika, jeung raden Ayu Lasminingrat ti wewengkon Kota Dodol, ngaluluguan gerakan emansipasi. Hasil na kapan ayeuna geus kapuluk,  Aya Megawati nu kungsi nyangking kalungguhan presiden, Sri Mulyani jeneng Direktur Bank Dunia, teu kalangkung Karen Agustiawan dipercaya jadi Dirut Pertamina.


Elmu ekonomi oge sami nembongkeun pentingna perobahan. Kapan produksi teh hiji proses pikeun ningkatkeun kamanfaatan hiji barang geusan leuwih boga nilai guna. Akar kai anu tinglaleor siga oray mun dijual mentah paling payu jang suluh, da teu bisa dilelempeng dipake kusen. Tapi ngaliwatan proses produksi di pabrik furnitur, dijieun kalayan daria, diukir direkak-reka, sahingga ngawujud jadi korsi hias, kapan ngajenggelek jadi barang siap ekspor kalayan harga ratusan juta.


Presiden obama dina kampanyenya ngagemborkeun : Yes we can. Aya hiji kayakinan pikeun memeres tur ngarobah kondisi Amerika saba’da potol nguruskeun perang Irak jeung ngabiayaan waragad invasi ka Afganistan. Munculna Barack Obama oge jadi hiji tatandon perobahan pola pandang urang Amerika terhadap jalma negro. Darajatna beuki sawawa jeung kulit putih, Black-american lain ukur manggung dina olahraga basket jeung musik R&B, tapi kiwari geus nembus pakalangan gedong putih.


Dina rentang waktos Mei-oktober 2010 delegasi 200 nagara sakuliah dunya kumpul riung di Kota Shanghai. Eta kota teh mangrupa pusat perekonomian Cina, malah level asia jeung pinunjul di tingkat dunia. Perenahna Kota Shanghai teh 1000 KM kiduleun Beijing. salila genep bulan perwakilan nagara-nagara pamilon ngareuah-reuh perhelatan Shanghai World Expo. Dina area 600 hektar kalayan  total pengunjung 70 juta jelema, masing-masing nagara nyieun stand badag (anjungan) , disebutna paviliun. Sakur paviliun mintonkeun kaunggulan ekonomi , budaya, jeung tekonologi di nagarana sewang-sewangan utamana nu terkait isu lingkungan hidup. Atra pisan kabeh ge hayang jadi pelopor dina raraga ngarobah pola hirup sangkan leuwih ramah lingkungan, da atuh pemanasan global teh geus beuki parna. Es anu mencair di Greenland & Antartika sakeudeung deui bakal neuleumkeun nagara leutik samodel Maladewa, nagri leutik camperenik paragi bulan madu barudak Hollywood. Na kitu na mah tema mikanyaah lingkungan alam teh lain ukur wacana da kasaksen pisan di Paviliun Swedia aya alat canggih jang daur ulang runtah, kawenehan oge mobil anu make batre, ari Paviliun Denmark kaunggulanna pintonan sapedah. Maranehna boga tekad ngaminimalisir penggunaan bahan bakar fosil, sangkan ngurangan pencemaran udara. Atuh kabeh ge sapagodos jeung taglineeta pameran tingkat dunia :better City, Better Life.


Ari peran Indonesia , utamana urang Tatar Sunda kumaha ? Tinangtos ulah saukur jadi panongton anu keprok , surak, jeung ngahucuhkeun wungkul. Sagala rupa perobahan bakal salawasna karandapan , problemna beuki variatif, jeung dinamis. Urang kudu jadi aktor utama nu lain saukurfollower (sakadar anut) , tapi kudu jadi trend-setter (lulugu). Perobahan teh hiji sunnatullah, mangrupa kamistian anu karandapan. Cindekna urang teu bisa mungpang.  Tinggal kumaha urang menyikapina naha secara positif atawa negatif.  Lebah dieu pisan perluna prinsip hirup jeung  jatidiri. Sing  asak sasar bari pengkuh ngagem kana Kaedah : Almuhafazhotu ala qodimis sholih, wal akhdu bil jadidil ashlah (ngajaga tradisi sarta prak-prakan heubeul anu alus, sarta ngadopsi tradisi katut nilai-nilai anyar anu leuwih alus). Ieu pisan anu disebut tajdid (pembaharuan). Asa ironis, nu mampu ngawujudkeun eta kaedah tamadun peradaban  Islam teh ari pek lain nu giat tahajud  jeung remen puasa, tapi hiji bangsa nu mayoritas nyembah sarangenge :   urang  Jepang tea.


Dianggit ku Ucu Saepurridwan (Pituin urang Pakidulan Tasikmalaya), di Komplek Kost Lambang, Margonda Raya, Depok. Wanci Janari memeh subuh, dinten Kemis Pahing, 20 safar 1434 H/ 3 Januari 2013 M.

- Ucu Saepurridwan, mahasiswa FHUI asal Tasikmalaya -

No comments:

Post a Comment